Pagmamalasakit: Adhikain ng UP

| Written by UP Media and Public Relations Office

Pagtanggap sa Paglilipat ng Tungkulin ni UP President Danilo Concepcion
09 February 2017; Quezon Hall, UP Diliman Campus

Magandang umaga po sa inyong lahat!

Una sa lahat, hayaan ninyong ipakilala ko ang aking butihing maybahay, si Atty. Gaby Concepcion.

Pangalawa, hayaan po ninyong ipakilala ko sa inyo ang mga bubuo sa aking gabinete:

Executive Vice President – Dr. Teodoro Herbosa
VP for Academic Affairs – Dr. Maria Cynthia Rose Bautista
VP for Planning & Finance – Dr. Joselito Florendo
VP for Development – Dr. Elvira Zamora
VP for Administration – Prof. Nestor Yunque
VP for Public Affairs – Dr. Jose Dalisay, Jr.
VP for Legal Affairs – Atty. Hector Danny Uy
Secretary of the University – Atty. Roberto Lara

Sa yugto pong ito, nais kong pasalamatan nang taos-puso at lubos ang Lupon ng mga Rehente sa tiwalang ipinagkaloob nila sa akin na pamunuan ang Unibersidad sa loob ng anim na taon. Sisikapin ko po sa sukdulan ng aking kakayahan na kayo at ang lahat ng tumaya at umasa sa aking salita ay hindi mabigo. Ito po ay itinuturing kong isang sagradong pangako.

Pagpupugay naman at paghanga ang aking ibinibigay kay Presidente Alfredo Pascual na aking hahalinhinan sa kanyang pagbaba sa katungkulan. Napakataas po ng pamantayan na iiwanan ni Presidente Pascual. Tunay, mahirap itong abutin ng sino mang susunod sa kanyang mga yapak. Kung ito po ay ihahambing natin sa larong luksong-tinik, mahirap pong lundagin ang taas ng tinik na kanyang nilundag.

Sa aking pagtanggap sa katungkulan bilang Presidente, tinanggap ko rin po nang kusang-loob ang lahat ng hamon sa kanya: gaya ng hamon ng malalang problema sa umiiral na practice o sistema ng ating procurement, ang pagpapataas sa kalidad ng ating mga academic programs, ang internationalization ng ating Unibersidad, ang pagpapalakas ng ating mga faculty development programs, ang suliranin ng contractualization at health care, ang modernization ng ating mga opisina, kagamitan, at laboratoryo, ang suliranin ng admission at libreng matrikula, ang pagpapataas sa sweldo ng ating mga kaguruan at kawani, ang pagpapataas sa stipend ng ating mga scholars, o dili kaya ang inyong napuna pagpasok ninyo kanina sa ating campus, ang lumulubhang kalagayan ng ating mga gusali at kapaligiran. At marami pang iba. Napakahaba po ng listahan ng mga suliranin at mga hamon na bubunuin ng inyong abang lingkod sa susunod na anim na taon.